Štatút

Štatút

I. Základné definície

1. Simply-cash.com – webová stránka s online inzerciou dostupná na internetovej doméne simply-cash.com, čo je reklamná platforma, ktorá vám umožňuje uverejňovať a zobrazovať reklamy.

2. Užívateľ - fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ale schopná vo svojom mene nadobúdať práva a niesť záväzky, využíva Simply-cash.com

3. Oznámenie - webová stránka / priestor servera Simply-cash.com sprístupnený Používateľovi, ktorý obsahuje ním zverejnené údaje a fotografie vo forme reklamy.

4. Účet - časť Simply-cash.com dostupná Používateľovi po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, pomocou ktorej môže Používateľ vykonávať konkrétne činnosti v rámci Simply-cash.com

5. Administrátor – subjekt spravujúci a rozvíjajúci Simply-cash.com, ktorým je Dawid Zdeb, 24-220 Niedrzwica Kościalna, ul. Krakowska 56, poskytujúca Používateľom služby zdieľania prostriedkov IT systému, vrátane webovej stránky Simply-cash.com, za účelom uchovávania údajov Používateľov vo forme reklám, ktoré sú sprístupnené na webových stránkach Simply-cash.com, na podmienky stanovené v týchto predpisoch a v súlade s príslušnými ustanoveniami poľského práva, najmä so zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v platnom znení)

6. Predpisy - tieto predpisy.

II. Všeobecné ustanovenia

1. Nariadenia definujú pravidlá používania Simply-cash.com, práva a povinnosti Používateľa, ako aj práva, povinnosti a zodpovednosť Správcu.

2. Užívateľ akceptovaním Pravidiel vyhlasuje, že si prečítal ich obsah, súhlasí so všetkými jeho podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Správca si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Pravidlá. Zmena nadobudne účinnosť dňom určeným Správcom, nie však menej ako 7 dní odo dňa zverejnenia informácie na Simply-cash.com s tým, že služby aktivované pred nadobudnutím účinnosti zmien Pravidiel budú vykonané. za aktuálnych podmienok.

III. Všeobecné podmienky používania

1. Podmienkou využívania služieb poskytovaných na Simply-cash.com je používanie zariadenia komunikujúceho s internetom vybaveného webovým prehliadačom..

2. Prihlásenie cez Facebook na Simply-cash.com a odoslanie prvého Inzerátu sa rovná uzatvoreniu zmluvy medzi Používateľom a Správcom o poskytovaní služieb za podmienok stanovených v Pravidlách.

3. Pomocou účtu Facebook na webovej stránke Simply-cash.com môže používateľ pridávať svoje reklamy a má prístup k ich obsahu za účelom ich úpravy a odstraňovania.

4. Užívateľ je povinný uvádzať len pravdivé a aktuálne údaje.

5. Správca sa nezúčastňuje transakcií uskutočnených Používateľmi a sporov vzniknutých medzi Používateľmi.

6. Uzatváranie a vykonávanie transakcií medzi Používateľmi a všetky platby v tejto súvislosti prebiehajú priamo medzi Používateľmi.

7. Kontaktné údaje Používateľa uvedené v oznámení môže Používateľ použiť iba na nadviazanie kontaktu s danou osobou za účelom vykonania transakcie. Ich používanie iným spôsobom je zakázané.

IV. Umiestňovanie inzerátov

1. Umiestňovanie reklám na Simply-cash.com je bezplatné.

2. Aktivácia bezplatnej inzercie prebieha automaticky po prihlásení cez Facebook a pridaní inzerátu na stránke Simply-cash.com

3. Používateľ môže používať webovú stránku Simply-cash.com iba po prihlásení cez Facebook.

4. Zadanie inzerátu vyžaduje súhlas s Pravidlami a vyplnenie príslušného formulára Používateľom

5. Používateľ zverejnením Inzerátu a jeho obsahu vrátane fotografií a telefónneho čísla ich dobrovoľne zverejňuje a súhlasí s ich sprístupnením ostatným Používateľom, najmä osobám využívajúcim internet. Inzeráty môžu byť indexované aj vyhľadávačmi, o čom Užívateľ vie a s čím Užívateľ súhlasí.

6. Používateľ súhlasí s prepojením svojich reklám s e-mailovou adresou použitou na prihlásenie cez Facebook

7. Je povolené umiestniť iba jeden inzerát, ktorý sa týka toho istého tovaru/produktu/služby atď., bez ohľadu na vybranú lokalitu a kategóriu.

8. Je zakázané uverejňovať inzeráty, ktoré:

- zavádzať alebo manipulovať s kľúčovými slovami

- nie sú v súlade so skutočným stavom inzerovaného tovaru / služby

- obsahovať obsah a fotografie bežne považované za urážlivé, vulgárne, porušujúce zásady slušného správania a etikety

- obsahovať fotografie zámerne zahalených aktov, lascívnych alebo provokatívnych póz, detailných záberov pŕs, zadku alebo rozkroku

- porušovať etické princípy a dôstojnosť tretích strán

- obsahovať adresy, názvy a reklamy webových stránok a webových stránok

- obsahovať v obsahu alebo názve inzerátu telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo okamžitých správ

- obsahovať obsah alebo osobné údaje, ktorých účelom je akýmkoľvek spôsobom porušiť osobné práva tretích osôb

- nesú znaky činov nekalej súťaže

- porušovať platné zákony alebo práva tretích strán

- propagujú a inzerujú iné webové stránky, najmä inzertné a aukčné webové stránky

9. Bez ohľadu na vyššie uvedené nemôžete ponúkať:

- ponuky práce bez popisu funkcie pozície, názvu zamestnávateľa a konkrétneho miesta výkonu práce

- online pracovné ponuky a práca na diaľku

- ponuky práce na chate, pracovné ponuky erotického charakteru

- priamy marketing, pyramídové hry a iné podobné siete

- finančné produkty a služby, ako sú úvery, pôžičky, poistky, poistenie, kompenzácie, vklady, bankové účty

- burzové investičné systémy a číselné herné systémy a stávkové kancelárie

- pridružené a vernostné programy a služby súvisiace s takýmito programami

- veci z krádeže, odcudzeného tovaru alebo inej trestnej činnosti

- erotický a pornografický materiál

- prostitúcia, sexuálne ponuky, erotické stretnutia, sexuálne služby, sponzoring

- sociálne a erotické služby, intímne masérske služby, všetky erotické fotoslužby

- gadgety a sexuálne produkty

- farmakologické látky

- drog a psychotropných látok

- konope, semená a odvodené produkty

- lieky a tovary nebezpečné pre ľudské zdravie a život

- alkohol, cigarety, tabak a tabakové výrobky

- predaj psov a mačiek bez informácií umožňujúcich identifikovať chov, organizáciu a vrh, z ktorých pochádzajú

- zbrane, strelivo a pyrotechnika

- diplomové, bakalárske a imatrikulačné práce, eseje a služby súvisiace s tvorbou takýchto prác

- neoriginálny tovar

- služby, reklamy a produkty súvisiace s rituálmi lásky, horoskopmi, znameniami zverokruhu, nápojmi lásky, kúzlami a parapsychológiou

V. Zásady zodpovednosti

1. Používateľ plne zodpovedá za zverejnený obsah vrátane fotografií a je povinný zabezpečiť, aby neporušovali platné právne predpisy, pravidlá Nariadenia, práva tretích osôb, práva Správcu, pravidlá spoločenského spolunažívania a dobré mravov.

2. Správca nezodpovedá za správanie a akcie používateľov na Simply-cash.com

3. Správca nezodpovedá za kvalitu, stav, pôvod alebo legálnosť ponúkaného tovaru a služieb, pravdivosť a spoľahlivosť informácií poskytnutých Používateľom, ako aj schopnosť Používateľov vykonávať transakcie.

4. Správca nezodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie zmlúv zmluvných strán súvisiacich s Inzerátom, ako aj za škody vyplývajúce z takejto zmluvy.

5. Správca nezodpovedá za nezáujem o Inzerát

6. Administrátor si vyhradzuje právo odstrániť inzerát, zmeniť kategóriu alebo vhodne upraviť zverejnený obsah (vrátane fotografií), ktorý:

- porušovať tieto Nariadenia

- porušovať platné právne predpisy alebo práva tretích strán

- sú všeobecne považované za urážlivé

- budú zaradené do nesprávnej kategórie alebo umiestnenia

7. Správca si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne zablokovať používanie Simply-cash.com Používateľom v prípade porušenia platných zákonov alebo Nariadení.

8. Správca si vyhradzuje právo odstrániť inzerát alebo zablokovať používanie Simply-cash.com Používateľovi, ak existuje podozrenie, že prostredníctvom Simply-cash.com mohlo alebo mohlo dochádzať k činnostiam ohrozujúcim bezpečnosť iných Používateľov.

VI. Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania služieb uvedených v týchto pravidlách je možné podávať e-mailom na adresu pp@simply-cash.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne formou doporučeného listu zaslaného na adresu správcu.

2. Nahlásenie sťažnosti by malo obsahovať meno osoby, ktorá sťažnosť podáva (meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa) a popis udalosti, ktorá bola dôvodom sťažnosti.

3. Reklamácia bude posúdená do 14 dní odo dňa podania reklamácie.

4. Odstúpiť od zmluvy je možné bez udania dôvodu do 14 dní od jej uzavretia

5. Akékoľvek spory súvisiace so službami poskytovanými na webovej stránke Simply-cash.com budú riešiť príslušné poľské spoločné súdy. Používateľ, na ktorý sa vzťahuje ochrana spotrebiteľa, má možnosť využiť mimosúdnu reklamáciu a nápravu.