Statuut

Statuut

Ik. Basisdefinities

1. Simply-cash.com - een website met online advertenties die beschikbaar is in het internetdomein Simply-cash.com, een advertentieplatform waarmee u advertenties kunt plaatsen en bekijken.

2. Gebruiker - een natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, maar in staat om namens zichzelf rechten te verwerven en aansprakelijk te stellen, gebruik Simply-cash.com

3. Advertentie - website / serverruimte van Simply-cash.com, ter beschikking gesteld aan de Gebruiker, met daarin gegevens en foto's die door hem in de vorm van een advertentie zijn geplaatst.

4. Account - een deel van Simply-cash.com dat voor de Gebruiker beschikbaar is na het invoeren van de login en het wachtwoord, waarmee de Gebruiker specifieke acties kan uitvoeren onder Simply-cash.com

5. Beheerder - de entiteit die Simply-cash.com beheert en ontwikkelt, namelijk Dawid Zdeb, 24-220 Niedrzwica Kościalna, ul. Krakowska 56, die gebruikers diensten biedt voor het delen van IT-systeembronnen, waaronder de website Simply-cash.com, om gegevens door gebruikers op te slaan in de vorm van advertenties, die beschikbaar worden gesteld op de websites van Simply-cash.com, op de voorwaarden uiteengezet in dit Reglement en in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Poolse wet, in het bijzonder de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) < /p>

6. Regelgeving - deze regelgeving.

II. Algemene bepalingen

1. Het Reglement bepaalt de regels voor het gebruik van Simply-cash.com, de rechten en plichten van de Gebruiker, evenals de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Beheerder.

2. Door het reglement te aanvaarden, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de inhoud, akkoord te gaan met alle voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

3. De Beheerder behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen. De wijziging wordt van kracht op de datum die is aangegeven door de Beheerder, maar niet minder dan 7 dagen vanaf de datum van het plaatsen van de informatie op Simply-cash.com, met dien verstande dat diensten geactiveerd vóór de inwerkingtreding van de wijziging van de Regelgeving worden uitgevoerd onder de huidige voorwaarden.

III. Algemene gebruiksvoorwaarden

1. De voorwaarde voor het gebruik van de diensten van Simply-cash.com is het gebruik van een apparaat dat communiceert met internet en is uitgerust met een webbrowser.

2. Inloggen via Facebook op Simply-cash.com en het plaatsen van de eerste Advertentie staat gelijk aan het sluiten van een contract tussen de Gebruiker en de Beheerder met betrekking tot het leveren van diensten onder de voorwaarden voorzien in het Reglement.

3. De gebruiker die het Facebook-account op de website Simply-cash.com gebruikt, kan zijn advertenties toevoegen en heeft toegang tot de inhoud ervan om deze te bewerken en te verwijderen.

4. De gebruiker is verplicht alleen waarheidsgetrouwe en actuele gegevens te verstrekken.

5. De beheerder neemt niet deel aan transacties van gebruikers en geschillen tussen gebruikers.

6. Totstandkoming en uitvoering van transacties tussen Gebruikers en alle betalingen in dit verband vinden rechtstreeks tussen Gebruikers plaats.

7. De contactgegevens van de Gebruiker die bij de aankondiging verschijnen, mogen door de Gebruiker alleen worden gebruikt om contact op te nemen met een bepaalde persoon om de transactie uit te voeren. Elk ander gebruik ervan is verboden.

IV. Advertenties plaatsen

1. Het plaatsen van advertenties op Simply-cash.com is gratis.

2. Activering van de gratis advertentie vindt automatisch plaats na inloggen met Facebook en het toevoegen van een advertentie op de website Simply-cash.com

3. De Gebruiker mag de website Simply-cash.com alleen gebruiken na inloggen via Facebook.

4. Het plaatsen van een advertentie vereist de aanvaarding van het Reglement en het invullen door de Gebruiker van het juiste

formulier

5. Door de Advertentie en de inhoud ervan te publiceren, inclusief foto's en telefoonnummer, maakt de Gebruiker deze vrijwillig openbaar en stemt hij ermee in deze bekend te maken aan andere Gebruikers, in het bijzonder aan mensen die internet gebruiken. Advertenties kunnen ook worden geïndexeerd door zoekmachines, waarvan de Gebruiker op de hoogte is en waarmee de Gebruiker akkoord gaat.

6. De gebruiker stemt ermee in zijn advertenties te koppelen aan het e-mailadres dat is gebruikt om in te loggen via Facebook

7. Het is toegestaan ​​om slechts één advertentie te plaatsen die hetzelfde artikel/product/dienst etc. betreft, ongeacht de gekozen locatie en categorie.

8. Het is verboden advertenties te plaatsen die:

- zoekwoorden misleiden of manipuleren

- niet voldoen aan de werkelijke staat van het geadverteerde item / goed / dienst

- inhoud en foto's bevatten die algemeen worden beschouwd als aanstootgevend, vulgair en in strijd met de principes van goede manieren en etiquette

- voeg foto's toe van opzettelijk bedekte naaktheid, wulpse of uitdagende poses, close-ups van borsten, billen of kruis

- de ethische principes en waardigheid van derden schenden

- bevatten adressen, namen en advertenties van websites en websites

- een telefoonnummer, e-mailadres, instant messaging-nummer in de tekst of titel van de advertentie bevatten

- inhoud of persoonlijke gegevens bevatten die op enigerlei wijze bedoeld zijn om de persoonlijke rechten van derden te schenden

- ze dragen de kenmerken van oneerlijke concurrentie

- toepasselijke wetgeving of rechten van derden schenden

- ze promoten en adverteren andere websites, met name advertenties en veilingsites

9. Niettegenstaande het voorgaande is het verboden om:

- vacatures zonder functieomschrijving, werkgeversnaam en specifieke werkplek

- vacatures via internet en werken op afstand

- cottage vacatures, erotische vacatures

- direct marketing, piramidespelen en andere gelijkaardige netwerken

- financiële producten en diensten zoals leningen, polissen, verzekeringen, vergoedingen, deposito's, bankrekeningen

- beursbeleggingssystemen en nummerspelsystemen en bookmakers

- partner- en loyaliteitsprogramma's en diensten met betrekking tot dergelijke programma's

- dingen van diefstal, gestolen goederen of andere misdaad

- erotisch en pornografisch materiaal

- prostitutie, seksaanbiedingen, erotische ontmoetingen, seksuele diensten, sponsoring

- escort- en erotische services, intieme massageservices, alle erotische fotoservices

- gadgets en seksproducten

- farmacologische middelen

- drugs en psychotrope stoffen

- hennep, zaden en afgeleide producten

- medicijnen en goederen die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en het leven

- alcohol, sigaretten, tabak en tabaksproducten

- honden en katten verkopen zonder informatie die het mogelijk maakt om de fokkerij, de organisatie en het nest waar ze vandaan komen te identificeren

- wapens, munitie en pyrotechniek

- master-, diploma-, bachelor- en matura-scripties, essays en diensten met betrekking tot het maken van dergelijke werken

- niet-originele goederen

- diensten, advertenties en producten met betrekking tot liefdesrituelen, horoscopen, sterrenbeelden, liefdesdrankjes, spreuken en parapsychologie

V. Principes van aansprakelijkheid

1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde inhoud, inclusief foto's, en is verplicht ervoor te zorgen dat deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, de regels van het reglement, de rechten van derden, de rechten van de beheerder, regels van sociaal samenleven en goed manieren.

2. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor het gedrag en de acties die door Gebruikers worden ondernomen op Simply-cash.com

3. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, staat, herkomst of wettigheid van de aangeboden goederen en diensten, de waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid van de door de gebruiker verstrekte informatie, evenals het vermogen van de gebruikers om transacties uit te voeren.

4. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren door de partijen van contracten met betrekking tot de Advertentie, noch voor schade die voortvloeit uit een dergelijk contract.

5. De beheerder is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan interesse in de aankondiging

6. De beheerder behoudt zich het recht voor om de advertentie te verwijderen, de categorie te wijzigen of de gepubliceerde inhoud (inclusief foto's) op de juiste manier te bewerken die:

- breek deze regels

- toepasselijke wetgeving of rechten van derden schenden

- Ze worden over het algemeen als aanstootgevend beschouwd

- wordt in de verkeerde categorie of locatie geplaatst

7. De Beheerder behoudt zich het recht voor om het gebruik van Simply-cash.com door de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren in geval van herhaalde overtredingen van de toepasselijke wetgeving of de Regelgeving.

8. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de advertentie te verwijderen of het gebruik van Simply-cash.com voor de Gebruiker te blokkeren als er een vermoeden bestaat dat er via Simply-cash.com activiteiten zijn of kunnen zijn geweest die de veiligheid van andere Gebruikers bedreigen.

VI. Klachten en herroeping van het contract

1. Klachten met betrekking tot de dienstverlening als bedoeld in dit Reglement kunnen worden ingediend per e-mail op het adres pp@simply-cash.com of via het contactformulier, of in de vorm van een aangetekende brief gericht aan het adres van de Beheerder. p>

2. Het melden van een klacht moet de naam bevatten van de persoon die de klacht indient (naam, achternaam, correspondentieadres, e-mailadres) en een beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht.

3. Klachten worden binnen 14 dagen na de datum van indiening van de klacht in behandeling genomen.

4. Herroeping van het contract is mogelijk zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na het sluiten ervan

5. Alle geschillen met betrekking tot de diensten die op de website Simply-cash.com worden aangeboden, zullen worden beslecht door de bevoegde Poolse rechtbanken. Een gebruiker die onder consumentenbescherming valt, heeft de mogelijkheid van een buitengerechtelijke klachten- en verhaalsprocedure.


© 2024 Simply-Cash.com