Regulamin

I. Podstawowe definicje

1. Simply-cash.com - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej simply-cash.com, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystają z Simply-cash.com

3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa Simply-cash.com, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.

4. Konto – część Simply-cash.com dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Simply-cash.com

5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Simply-cash.com, którym jest Dawid Zdeb, 24-220 Niedrzwica Kościalna, ul. Krakowska 56, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Simply-cash.com, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Simply-cash.com, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Simply-cash.com, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Simply-cash.com z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

1. Warunkiem do korzystania z usług świadczonych w Simply-cash.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2. Zalogowanie się przez Facebook do Simply-cash.com i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Użytkownik za pomocą konta Facebook w serwisie Simply-cash.com może dodać swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia.

4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.

6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

7. Dane kontaktowe Użytkownika pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

1. Zamieszczanie ogłoszeń na Simply-cash.com jest bezpłatne.

2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się automatycznie po zalogaowaniu się prze Facebook i dodaniu ogłoszenia w serwisie Simply-cash.com

3. Użytkownik może korzystać z serwisu Simply-cash.com tylko po zalogowaniu się przez Facebook.

4. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza

5. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

6. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy logowaniu przez Facebook

7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.

8. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

- wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi

- nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi

- zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i etykiety

- zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza

- naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich

- zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych

- zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia

- zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich

- noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji

- naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

- promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne

9. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:

- ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy

- ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej

- ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym

- marketingu bezpośredniego, piramid finansowych i innych podobnych sieci

- produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe

- systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich

- programów partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami

- rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa

- materiałów erotycznych i pornograficznych

- prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług, sponsoringu

- usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej

- gadżetów i produktów erotycznych

- środków farmakologicznych

- narkotyków i substancji psychotropowych

- konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych

- lekarstw oraz towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego

- alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych

- sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą

- broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych

- prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac

- nieoryginalnych towarów

- usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią

V. Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników na Simply-cash.com

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy

5. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:

- łamią niniejszy Regulamin

- łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich

- są powszechnie uznane za obraźliwe

- zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji

7. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Simply-cash.com Użytkownikowi, w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Simply-cash.com Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Simply-cash.com mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres pp@simply-cash.com lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia

5. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Simply-cash.com będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.